Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kim Kinesiologie

De basis van het Kinesiologische/therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de Kinesioloog en de cliënt en is gebaseerd op zelfverantwoording.

De behandelaar/Kinesioloog werkt met de spiertest en Kinesiologische methode om blokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.

Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.

De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.

De behandelaar/kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver (de huisarts en/of specialist) bij wie de cliënt onder controle staat.

De behandelaar/kinesioloog kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.

De behandelaar/kinesioloog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat zij handelt conform de wettelijke regelgeving.

De behandelaar/kinesioloog is gehouden aan de VBAG beroepscode.

De behandelaar/kinesioloog stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.

De behandelaar/kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar/kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

De behandelaar/kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.

De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar/kinesioloog te verstrekken.

De behandelaar/kinesioloog houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.

De behandelaar/kinesioloog verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega-kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De behandelaar/kinesioloog dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc., zonder nadrukkelijke toestemming van behandelaar/kinesioloog.

Afspraken behandelingen/consulten

De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.

De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel;
  • Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via spiertest;
  • Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;
  • Het natesten van het effect van de behandeling;
  • Het evalueren van de sessie ter afsluiting.

De behandelaar/kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.

De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 1 uur, tenzij vooraf langer is afgesproken.

Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Betaling en Kosten

De kosten van de therapie bedragen € 75,- per sessie van een uur. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.

De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek.

De kosten van de behandeling dienen direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt online (Ideal) of via internetbankieren.

Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Bij verhindering zal de cliënt maximaal 24 uur van tevoren afzeggen (per app, telefoon of e-mail). Anders wordt de volledige behandeling/het consult in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Kim Kinesiologie, Kim Weemhoff is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).

Kim Kinesiologie, Kim Weemhoff is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Laag Boskoop 19, 2771 GV te Boskoop, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet.

Klachten over de behandeling worden altijd eerst met de behandelaar/kinesioloog te besproken. Komen behandelaar/kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan/kunnen de cliënt/ouders zich tot de VBAG, www.vbag.nl) wenden en voor het tuchtrecht tot de stichting TCZ, Tuchtrecht complementaire zorg (www.tcz.nu).

Vergoeding van de therapie: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de behandelaar/kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.

Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganisatie en beroepsvereniging op de nota staan (RBCZ en VBAG).

Bijzondere bepalingen

Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.

Verhindering behandelaar/kinesioloog: Als de behandelaar/kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats of directe omgeving in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar/kinesioloog kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum.

Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kan een mail of app gestuurd worden, waarna de cliënt zo spoedig mogelijk wordt terug gebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,- per kwartier in rekening te gebracht.

Ik ben aangesloten bij VBAG en RBCZ.

Klachtenregeling

Heb je een klacht over mij, mijn praktijk of de behandeling? Hieronder vind je informatie over het indienen van een klacht.

Persoonlijk contact
Als je niet tevreden bent over mij, mijn praktijk of de behandeling, neem dan in eerste instantie contact met mij op (dat mag persoonlijk of schriftelijk, net wat jij fijn vindt). Komen we er samen niet uit, dan kun je vervolgstappen ondernemen.

Als we er samen niet uitkomen | klachtenfunctionaris
Voel je je niet in staat jouw onvrede of klacht te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen via het secretariaat van beroepsvereniging VBAG. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Jouw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De VBAG brengt mij op de hoogte van jouw melding.

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op nummer 040-2838988. Een mail sturen kan natuurlijk ook: secretariaat@VBAG.nl.

Geschillencommissie | bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op www.zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan jou hierbij helpen.

Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van mij krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van mij, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om jouw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), 06-83567492, e-mail: klachten@tcz.nu of bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Ik ben ingeschreven in het RBCZ-register en val daarmee onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.